Bosland als case voor vergelijkend onderzoek naar proces gestuurde natuurontwikkeling

28/04/2022

Proces gestuurd natuurbeheer
De focus van het project (PONC: Process Oriented Nature Conservation) ligt op natuurbehoud door het laten verlopen van natuurlijke processen voor vele uitdagingen in de moderne Europese samenleving: verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en alle bijkomende problemen zoals droogte, overstromingen, extreme weersomstandigheden, ....
Procesgericht natuurbeheer  wordt gedefinieerd als natuurbehoud waarbij de drijvende kracht een combinatie is van meerdere processen:  natuurlijk stromen van wind en water, natuurlijke evolutie van vegetatiegroei, verspreiding en vrij rondlopen van dieren, het creëren van obstakelarme landschappen voor en samenleven met 'nieuwe' dieren zoals bijvoorbeeld de wolf, de wisent ….

Doelstelling Europees project
Het doel van het Europese project is om methodes te inventariseren, te evalueren en oplossingen te zoeken om aan  proces gestuurd natuurbeheer te doen, niet in afgelegen gebieden, maar in dicht(er) bewoonde gebieden, zoals Vlaanderen. Het doel van het project is echter niet om dit toe te passen, maar om een  handboek op te stellen op basis van voorbeelden van de best bekende werkmethodes en ervaringen. Hierbij worden ook mogelijke valkuilen geïdentificeerd en gekeken naar potentiële oplossingen.

Aanpak
Het Europees project is een samenwerking tussen groepen die diverse ervaringen hebben met proces gestuurde natuurontwikkeling zowel in afgelegen (Milvus group in Roemenië en Stiftelsen Pro Natura  uit Zweden) als in dichter bewoonde gebieden (Stichting ARK uit Nederland). Daarnaast participeert ook het Agentschap Natuur en Bos, waar nog beperkte ervaring is op dit vlak (o.a. met de wolf). ANB  brengt testcases in -zoals Bosland- en kijkt of en welke management maatregelen een positieve inbreng zouden kunnen  hebben op het gebied. Voorbeelden van maatregelen of natuurlijke evoluties zijn: het inbrengen van grote of medium grootte herbivoren, holte vorming in bomen en het (verbeteren) van meandering van rivieren en beken.

De kick-off meeting werd door Natuurinvest georganiseerd in november 2020. De project eind datum is mei 2023, waarbij een handboek opgeleverd zal worden met als titel : Handboek voor de praktische toepassing van proces gestuurd natuurmanagement.

Website: https://www.facebook.com/Process-oriented-nature-conservation-PONC-104940945079303