Van kapgruwel tot bloeiende heide

05/12/2022

In 2020 publiceerde Bosland onder bovenstaande titel een opmerkelijke ´voor en na´ foto van amateurfotograaf Jente Kasprowski. In 2010  werden honderden bomen gekapt op de Resterheide in Hechtel-Eksel, hetgeen geen mooi beeld gaf. Het beeld in 2020 toonde een enorme vooruitgang. Sinds de kap zijn heel wat planten en dieren teruggekeerd en staat de heide in volle bloei.
Ook vandaag de dag brengt  conservator Theo Geuens, samen met andere vrijwilligers van NatuurPunt Hechtel-Eksel,  nog vele uren door op de heide om het terrein te beheren en zo het aantal soorten en dus de biodiversiteit te vergroten.

Dit heidegebied wordt extensief begraasd door enkele Aberdeen Angus runderen tijdens de lente en zomer. Enkele keer per jaar komen leerlingen van de Sint-Elisabethschool in Wijchmaal een dagje helpen om jonge boompjes te verwijderen en snoeihout en gemaaide heide af te voeren. Deze beheerswerken zorgen ervoor dat de heide open blijft en dat de typische planten en dieren hier kunnen overleven.
Een stuk van het gebied wordt omgevormd tot heischraal grasland. Heischrale graslanden behoren tot een Europees beschermd habitattype, waarvan de achteruitgang nog steeds niet gestopt is.
Langzaam aan komt door het specifieke beheer het heischraal grasland in de Resterheide terug. Er kiemen weer kenmerkende planten zoals dopheide, stekelbrem en vooral tormentil. Dit plantje met zijn tere, gele bloempjes kwam vroeger algemeen voor, maar wordt steeds minder waargenomen. Het is echter een uitstekende indicator voor ontwikkeling naar waardevol heischraal grasland. Het gebied is ook een hotspot voor dagvlinders. De afgelopen jaren werden meer dan 30 soorten dagvlinders waargenomen. De laatste ‘aanwinst’ is het zeer zeldzame staartblauwtje dat dit najaar zelfs eitjes heeft afgezet. Dat belooft voor volgend jaar!

Foto´s: Theo Geuens

Meer weten

Wat zijn heischrale graslanden?
Heischraal grasland is een soortenrijk ecosysteem op zandgrond. Grassen bepalen het uitzicht van de begroeiing, maar kruiden en dwergstruiken kunnen eveneens talrijk zijn. In een goed-ontwikkeld heischraal grasland komen 30 -35 plantensoorten op 25 m2 voor.
Het komt voor op bodems met een zuurgraad tussen pH 4,5 en ca. 6. Dit zijn bodems die buffering tegen verzuring hebben via kationuitwisseling door bijvoorbeeld de aanwezigheid van leem of door aanvoer van bufferende stoffen langs bijv. het grondwater.

Zeer goede achtergrondinfo over heischrale graslanden en het beheer ervan kan teruggevonden worden in aangehecht artikel.
 

Het staartblauwtje
Het Staartblauwtje is een soort uit Midden-Europa en werd in Vlaanderen tot 2012 enkel gezien als een dwaalgast. Slechts hoogst uitzonderlijk arriveerde er een eenzaam exemplaar. De toegenomen waarnemingen de laatste jaren is waarschijnlijk een gevolg van de klimaatverandering.  Het is een mobiele vlinder die flinke afstanden kan afleggen.
Het vlindertje moet het hebben van vochtige, vrij ruige en begraasde weilanden en hooilanden. Diverse soorten vlinderbloemigen kunnen optreden als waardplant, maar moerasrolklaver geniet de voorkeur.