Vrijwilliger telt algemene broedvogels in Bosland

25/07/2022

Natuurpunt-vrijwilliger en vogelkenner Pieter Cox telt op een gestandaardiseerde manier broedvogels in een drietal vierkante km hokken in Bosland. Pieter is een van de vele vrijwilligers die dit in de 1200 door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vastgelegde hokken in Vlaanderen doet. De tellingen gebeuren hoofdzakelijk op basis van het gehoor, dus de vrijwilligers moeten een goed gehoor en over ene grote kennis van vogelgeluiden beschikken.

Belang van algemene broedvogeltellingen (ABV)
Wanneer er geen tellingen gebeuren weten we te weinig over de trends van onze algemene broedvogels en over de bijhorende oorzaken. Al sinds 2007 coördineren Natuurpunt Studie en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de vogelwerkgroepen in het kader van een grootschalig monitoringsproject. Het ABV-project is één van de eerste continu opgevolgde meetnetten in Vlaanderen rond vogels.
Door de tellingen van de vrijwilligers  wordt er  een nauwkeurige kijk op de veranderingen op vlak van verspreiding en trends van onze algemene broedvogels verkregen. Dit is van groot belang voor het kunnen nemen van de juiste acties op gebied van natuurbeleid en natuurbehoud.  De tellingen gebeuren niet alleen in de natuur, maar zijn verspreid over alle soorten landschapstypen.

Tellingen Pieter
Pieter telt in 3 vierkante km hokken in Bosland, waarbij elk hok één keer per drie jaar aan de beurt komt. Zo kwam dit jaar het  km-hok FS6171 aan de beurt, waar de volgende soorten dit jaar waargenomen werden op een van de 6 tellocaties  (telkens 5 min) van het km hok: Boomklever, Boomkruiper, Boomleeuwerik, Buizerd, Fitis, Gaai, Gekraagde roodstaart, Goudhaan, Grote bonte specht, Grote lijster, Houtduif, Koolmees, Kuifmees, Merel, Nachtzwaluw, Pimpelmees, Roodborst, Sperwer, Tjiftjaf, Vink, Winterkoning, Zanglijster, Zwarte specht, Zwartkop. Bij de vorige telling zat in dit hok ook nog  een fluiter.  In het km hok maar buiten de tellocaties werden dit jaar ook nog een Grauwe vliegenvanger en Zwarte mees waargenomen. Twee jaar geleden kon Pieter een van de big five van Bosland waarnemen in een van zijn andere km hokken: de oehoe!

Wat gebeurt er met de tellingen van Pieter en alle andere tellers
Het INBO verzamelt de data via een online invoersysteem en analyseert ze vervolgens. Zij verzorgen tevens voor rapportage naar de vrijwilligers en de overheid. De resultaten van het ABV-project worden onder andere mee in de Europese Broedvogelatlas verwerkt. Natuurpunt staat in voor de contacten met de vrijwillige medewerkers, voor de administratieve ondersteuning en rapporteert geregeld aan de vrijwilligers. Pieter deelt ook rechtstreeks zijn waarnemingen en overige informatie met de lokale boswachters in het Bosland-gebied.
 

Vragen? Opmerkingen? Mail naar: info@boslab.be