Drone uitgerust met LIDAR sensor maakt 3D beelden van de FORBIO site in Bosland

28/09/2021

Deze meetcampagne is een aanvulling van de recente metingen in hetzelfde gebied met een 3D terrestrische laserscanner door professor Kim Calders en PhD studente Mengxi Wang. Beiden zijn van de UGent: waar het onderzoek van professor Wouter Maes vanuit de lucht gebeurt, doen zij het vanop de grond. De LIDAR op de grond is krachtiger dan degene die op een drone kan worden geïnstalleerd, maar met die laatste kan dan weer het volledige bos in beeld worden gebracht. De resultaten van beide onderzoeken zullen naast elkaar gelegd worden om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheid van de technieken voor bosanalyse en karakterisering via LIDAR scanning technieken.
Naast een LIDAR is de drone ook uitgerust met een warmte-camera en een multispectrale camera om meer informatie te vergaren over de toestand van de bossen. Uit de warmte beelden kunnen we bijvoorbeeld nagaan welke soorten het meest water verbruiken en of het bos te kampen heeft met droogtestress . Ook deze data zullen in de groep van professor Maes verwerkt en geïnterpreteerd worden.

Masterthesis Todi Daelman

LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen. LIDAR werkt volgens hetzelfde principe als radar: een signaal wordt uitgezonden, gereflecteerd en opnieuw opgevangen door de sensor. De afstand tot het object of oppervlak wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden en opnieuw ontvangen van de puls. Het verschil tussen LIDAR en radar is dat LIDAR gebruikmaakt van laserlicht terwijl radar gebruikmaakt van radiogolven. Hierdoor kunnen met LIDAR veel kleinere objecten worden gedetecteerd. Door het hele gebied te scannen vanop een bepaald vastgelegde hoogte (45 m), kunnen zelfs de bladeren, takken en twijgen in beeld gebracht worden.

FORBIO (FORest BIOdiversity and Ecosystem Functioning) - gestart in 2012 in Bosland, in 2009 op de 2 andere sites- is een experiment op meerdere locaties dat deel uitmaakt van een groter internationaal netwerk van boomdiversiteitsexperimenten, TreeDivNet (2016). Het doel van dit state-of-the-art lange termijn experiment is om inzicht te bekomen over hoe boomsoortendiversiteit het functioneren van bosecosystemen beïnvloedt. Omdat elke boomsoort net iets verschilt in de opname van water en voeding en de groei van de kruin, kunnen bestanden waarin verschillende soorten gemengd zijn meer biomassa produceren, maar ook beter bestand zijn tegen droogte en klimaatverandering.
De FORBIO studie in België repliceert een ontwerp op drie locaties, die contrasteren wat betreft de geschiedenis van het gebied. Eén locatie is een voormalig landbouwgebied (Zedelgem), de twee andere sites zijn voormalige bosaanplantingen (Gedinne en Bosland in Hechtel-Eksel). Op de Bosland site werden alle stronken verwijderd en de bodem werd grondig bewerkt. De sites werden niet bemest voor of na de aanplant. Elke site is (her)bebost met vijf verschillende boomsoorten die functioneel goed zijn aangepast aan de lokale omgeving en van belang zijn voor het bosbeheer in België. FORBIO is een initiatief van de UGent, KULeuven en UCLouvain.