Soortgericht beheer

Indien mogelijk worden de beheerwerken afgestemd op bepaalde soorten, zoals de nachtzwaluw en de gladde slang. Zij fungeren daarbij vaak als paraplusoort: heel wat andere dieren hebben baat bij de genomen maatregelen.

Grote delen van Bosland werden bovendien aangeduid als habitat- of vogelrichtlijngebied ten behoeve van beschermde soorten als de lentevuurspin, boomleeuwerik, zwarte specht, het groentje, de bruine eikenpage en de veldparelmoervlinder.

Globaal genomen gaat Bosland voor een groter aandeel inheemse soorten, meer variatie in structuur en een ecologisch netwerk van open biotopen.