Gericht beheer moet akkerflora en -fauna herstellen in de Ortolaan (Peer)

23/06/2022

Akkerflora is bedreigd, niet alleen in Vlaanderen maar  in heel West-Europa. Boswachter Pat Schuurmans (ANB) beheert sinds enkele jaren een achttal akkertjes en bijhorende houtwallen in het natuurgebied de Ortolaan in Peer, met als doel de oorspronkelijke akkerflora en bijhorende fauna terug een kans te geven.

Natuurgebied de Ortolaan

Dit prachtige natuurgebied dankt zijn naam aan een middelgrote zangvogel, de ortolaan.  Deze vogel komt  uitsluitend voor in kleinschalige natuur- en landbouwgebieden. De ortolaan is verdwenen uit het gebied, en komt ook in Vlaanderen niet meer voor. Met aangepast beheer hoopt ANB deze zangvogel ooit terug te mogen verwelkomen.


Met uitsterven bedreigd
Van de meer dan 100 akkersoorten die in Vlaanderen vroeger voorkwamen, is een groot aantal verdwenen en vele andere zijn met uitsterven bedreigd (bron: Natuurpunt). De meeste akkersoorten waren tot halfweg de 20ste eeuw goed vertegenwoordigd. Landbouw was zeer kleinschalig, met weinig of geen kunstmest, geen pesticiden, veel handenarbeid, een beperkt machinepark, ….
Tegenwoordig worden de akkers zeer dicht ingezaaid met geschoond en met pesticiden behandeld zaaigraan, hetgeen weinig ruimte laat voor de oorspronkelijke akkerflora.


Gericht beheer
Zes akkers werden in 1991 aangekocht, een 7de in 2002 en de 8ste en laatste in 2009. De houtkanten werden aangeplant begin jaren 90.
Sindsdien werden de akkers op diverse wijze bebouwd met gespecificeerde grondbewerking, braakligging, gedeeltelijke oogsting, weinig tot geen bemesting, minder dichte en diverse inzaaiing. De houtwallen kennen een gefaseerd hakhoutbeer zodat er een dicht struweel ontstaat. Tussen de houtkanten en de akkers ligt een permanente bloemrijke grasvegetatie die als opstap gebruikt wordt door de akkerfauna. Ook voor dit jaar is er weer een specifiek plan gedefinieerd.
 

Rijk natuurgebied
Door de jaren heen heeft het gebied al aan waarde gewonnen, de vele akkerviooltjes bieden de zeldzame kleine parelmoervlinder dan ook de mogelijkheid om zich voort te planten. De ortolaan is een van de rijkste kleine parelmoervlinder gebieden van Vlaanderen.
Diverse soorten zeldzame planten komen er voor, zoals het Duits viltkruid en akkerleeuwenbek. Libellen, dikkopjes allerhande en  boompiepers vinden er een onderkomen.
De houtwallen bieden ook beschutting voor de grotere diersoorten zoals de ree.