Het Wedel in Pelt krijgt een groene make-over: nieuwe bomen voor een duurzame toekomst

09/05/2023

Het natuurgebied het Wedel in Pelt heeft onlangs een groene transformatie ondergaan met de bebossing van maar liefst vijf hectare onder leiding van boswachter Gino Ottati van Natuur en Bos. Hierbij is rekening gehouden met de bodemgesteldheid van het voormalige grasland.  BOBO+-kaarten van het INBO werden gebruikt om informatie te krijgen over de geschiktheid van de bodem voor specifieke plantsoorten. Naast de aangeplante 5 ha is er ook nog  4 ha voorzien om spontaan te verbossen.

Het gebied is tamelijk vochtig, waardoor er verschillende boomsoorten zijn gekozen die goed gedijen op deze bodemgesteldheid zoals Europese vogelkers. Op de drogere stukken werden  wintereiken, zomereiken en haagbeuken aangeplant. In de toekomst wordt er ook nog winterlinde toegevoegd. Door het combineren van deze boomsoorten wordt er gezorgd voor een gevarieerd bos.
Naast bomen werden er ook lagere struiken gezet, zoals vlierbes en Gelderse roos, die eveneens goed groeien op dit bodemtype.

Op één stuk grasland gelegen tegen de Dommel wordt een aangepast maaibeheer voorzien om dit te laten evolueren naar een vochtig graslandtype met ecologische waarde zoals een dotterbloemgrasland (met typische kensoorten de echte koekoeksbloem, de grote ratelaar…). Nu al staan er pinksterbloemen, een pionierssoort die van vochtige rijke bodems houdt.

Om bescherming tegen de zon te bieden, zijn er dit keer geen populieren geplant, maar wel grauwe abelen en zwarte elzen. Deze bomen groeien sneller dan de andere bomen en zijn zo geplaatst dat ze de jonge boomplantjes maximaal kunnen beschermen tegen felle zon.

De nieuwe aanplant is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar heeft ook belangrijke voordelen voor de biodiversiteit en het milieu. De nieuwe bomen zullen bijdragen aan het verminderen van koolstofemissies, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het versterken van de bodem.

Meer weten

Het INBO staat voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, een Vlaamse wetenschappelijke instelling die onderzoek doet naar de natuur en het bos. Het instituut richt zich op de studie van ecosystemen, soorten en hun interacties, biodiversiteit, natuurbehoud en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het INBO heeft als missie om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, te beheren en te delen met betrekking tot de Vlaamse natuur en het bos, zodat deze kennis kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving.


In het INBO is BOBO+ een methode die gebruikt wordt om informatie te verzamelen over de geschiktheid van een bepaald gebied voor specifieke plant- en diersoorten. BOBO+ (BOdemgeschiktheid van BOmen en struiken in Vlaanderen) is een online expertsysteem dat een lijst van inheemse boom- en struiksoorten kan genereren gerangschikt volgens 5 geschiktheidsklassen (van zeer geschikt tot ongeschikt) voor elk perceel in Vlaanderen waarvan voldoende bodemkaartinformatie beschikbaar is.
BOBO+ houdt rekening met verschillende factoren zoals de bodemgesteldheid, vegetatie, aanwezigheid van water, enzovoort. Het geeft dus informatie over welke soorten bomen en struiken het beste geplant kunnen worden in een bepaald gebied en welke dieren er kunnen leven. Deze informatie is nuttig voor bosbeheerders en natuurbeschermers om op een duurzame manier te werken aan het behoud en de uitbreiding van bossen en natuurlijke habitats.