Toekomstgericht beheer in de Vriesput in Lommel

24/03/2023

Vriesput is de naam van een natuurgebied van 21 ha. Het is gelegen ten oosten van het Lommelse gehucht Gelderhorsten en ten noorden van het domeinbos Pijnven.

Met de klimaatsverandering en de vermindering in de biodiversiteit voor ogen, werden er recent beheerswerken uitgevoerd. Dit gebeurde onder regie van Natuur en Bos.

Een deel van het dichte dennenbos werd uitgedund, waarbij vooral de oudere, markante bomen behouden bleven. De vermindering van de dichtheid van het bladerdek maakt het mogelijk dat er meer licht de bodem bereikt. Hierdoor kunnen soorten gebonden aan droge en natte heide, zich beter ontwikkelen.

Verder werd de bodem op diverse plaatsten geplagd om de vergrassing (pijpenstrootje) en de  verbossing van het gebied tegen te gaan. Bij plaggen wordt de bovenste grondlaag en de begroeiing verwijderd om zo de aanwezige zaadbank van heide aan te spreken.

Door deze werken bevorderen we de typische aan heide gebonden plantensoorten zoals klokjesgentiaan, gewone dopheide…, en voor diersoorten zoals de heivlinder, heideblauwtje… zorgen we voor meer waard- en nectarplanten, zodat ze meer voedsel ter beschikking krijgen in alle fases van hun levensloop, alsook voldoende schuilplaatsen, hetgeen de biodiversiteit van het gebied ten goede zal komen.

De naam Vriesput is afkomstig van ‘vriseputte’, hetgeen verwijst naar een drinkput met fris water. Het was tot begin 20ste eeuw een gebied met zeer natte heidegronden en een hoge grondwaterstand. Pas na 1960 werd de Balengracht uitgegraven,  waardoor die een sterk drainerende werking kreeg op het gebied. Nu zijn er dan ook geen uitgesproken vennen meer.