Doelsoorten en acties

Bosland bevat 1.800 hectare aan industrieterreinen. Deze terreinen liggen enerzijds op de rand van de woonomgeving en sluiten anderzijds ook aan op de uitgestrekte natuurgebieden in de omliggende open ruimte. Vanuit maatschappelijk ondernemerschap willen de drie Boslandgemeenten het groenkarakter en de natuurwaarde van hun terreinen versterken en meewerken aan de ontwikkeling van een ecologische ‘snelweg’ voor zeldzame planten- en diersoorten. Hierbij wordt er onder meer ook een sterke basis ontwikkeld voor de ontwikkeling van een gezamenlijke en duurzame parkmanagementstructuur.

Doelsoorten

Heivlinder                                    Kommavlinder                             Veldparelmoervlinder

 

 

 

 

Levendbarende hagedis             Rugstreeppad                              Veldleeuwerik

 

 

 

 

Boompieper                                 Geelgors                                     Roodborsttapuit        

 

 

 

 

Veldkrekel

 

 

 

Acties

  • Ontwikkeling structuurrijke heide en heischraal grasland.
  • Ontwikkeling landduinen en duinpannen.
  • Inrichting eikenwal.
  • Aanbrengen streekeigen beplanting (struweel e.a.).
  • Aanbrengen nectarplanten voor vlinders en bijen.
  • Aanbrengen microreliëf.
  • Inrichting waterbuffer met watervegetatie en wadi’s.
  • Natuurlijke inrichting bufferzones (afhankelijk van de bodem richting bloemrijke graslanden of structuurrijke heide en heischraal grasland).
  • Omvormen bermen naar bloemrijke graslanden.